Yaratilgan: Sep 25, 2021

ARES Vol. 1 No. 4, 2020

Jurnalning to'liq holatini yuklab olish

Qabul qilingan maqolalar


1. Muhamedov, G. I., & Eshmatov, A. M. (2020). INTERPOLIMER KOMPLEKSLAR ASOSIDAGI KOMPOZITSION MATERIALLARNING AYRIM FIZIK XOSSALARI. Academic Research in Educational Sciences, (4), 4-8.2.  Abdullaev, F. T., & Pardayev, B. P. (2020). THE ROLE OF PUBLIC SPORTS AND HEALTH MEASURES IN STRENGTHENING CHILDREN'S BODIES. Academic Research in Educational Sciences(4), 9-14. 3.  Ергашова, Г. (2020). ЎҚУВЧИЛАРДА МУСТАҚИЛ ФИКРЛАШНИ ШАКЛЛАНТИРИШ УСУЛЛАРИ. Academic Research in Educational Sciences(4), 15-22. 4.  Киргизбаев, К., & Абдуганиев, И. (2020). ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ТАМОЙИЛЛАРИ. Academic Research in Educational Sciences(4), 23-28. 5.  Махкамова, Л. К., & Максумова, О. С. (2020). СОПОЛИМЕРЫ НА ОСНОВЕ АКРИЛОНИТРИЛА И ПРОИЗВОДНЫМИ МОРФОЛИНА. Academic Research in Educational Sciences(4), 29-34. 6.  Расулов, Н. Ф., & Рўзиев, Ш. Ш. (2020). ТАНКЛАРДА ИШЛАТИЛУВЧИ ВАЛЛAРНИ ТАМИРЛАШ. Academic Research in Educational Sciences(4), 35-42. 7.  Norqo'chqarov, X. E., & Mansurov, U. J. (2020). NATO VA ISAFNING AFG'ONISTONDAGI FAOLIYATIGA QISQACHA NAZAR. Academic Research in Educational Sciences(4), 43-49. 8.  Шарипов, М. Л. (2020). КОРРУПЦИЯ ВА У БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТЛАРНИНГ ИНСОН ВА ЖАМИЯТ ҲАЁТИГА ТАҲДИДЛАРИ. Academic Research in Educational Sciences(4), 50-58. 9.  Ibroimov, S. I. (2020). BUGUNGI KUNDA PEDAGOGIK TEXNALOGIYALARNING AHAMIYATI VA ULARNI TARIX DARSLARIDA QO'LLANILISHI. Academic Research in Educational Sciences(4), 59-63. 10.  Tursunboyev, A. (2020). IBN SINONING “ODOB UL-MANZIL” (“TADBIR-E MANZIL”) RISOLASINING UMUMIY TAVSIFI. Academic Research in Educational Sciences(4), 64-69. 11.  Амиров, А. О. (2020). ЗАМОНАВИЙ ТАРИХ ФАЛСАФАСИ ВА УНДА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЎРНИ. Academic Research in Educational Sciences(4), 70-79. 12.  Махмудова, М. Т. (2020). МУСИҚАНИНГ ТАСВИРИЙ САНЪАТ АСАРЛАРИДАГИ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ. Academic Research In Educational Sciences(4), 80-84. 13.  Сайдахметова, Д. Х. (2020). ЦИФРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. Academic Research in Educational Sciences(4), 85-90. 14.  Файзиматов, Ш. Н., Юсупов, С. М., & Низомов, Т. И. (2020). ИХЧАМ (КОМПАКТ) МАТЕРИАЛЛАРДАН БОРЛАШ. Academic Research in Educational Sciences(4), 91-98. 15, Исмоилова, О. Д. (2020). ШАРҚ ВА ҒАРБ ЦИВИЛИЗАЦИЯСИНИНГ БАЬЗИ ХУСУСИЯТЛАРИ. Academic Research in Educational Sciences(4), 99-107.16,  Хўжаназаров, Б. Ф. (2020). БУЛЬДОЗЕР ИШЧИ ОРГАНЛАРИНИНГ БУРИЛИШ ҚИЯЛИКЛАРИ БЎЙИЧА ЎРНАТИШДА ИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ МЕТОДИКАСИ. Academic Research in Educational Sciences(4), 108-113. 17,  Асраев, З. Р. (2020). LMS MOODLE ДАН ФОЙДАЛАНИБ «АМАЛИЙ МЕХАНИКА» КУРСИНИ ЎҚИТИШДА ТАЛАБАЛАРНИНГ ЎЗ-ЎЗИНИ РИВОЖЛАНТИРИШИНИ ФАОЛЛАШТИРИШ. Academic Research in Educational Sciences, (4), 114-123.18. Абдулазизова, Н. (2020). ЎҚУВЧИЛАРДА ЗАРАРЛИ ОДАТЛАРНИ ОЛДИНИ ОЛИШДА КУН ТАРТИБИНИ ЎРНИ. Academic Research in Educational Sciences(4), 124-129.19.  Дуланбоева, О. А. (2020). СТАТУС, РОЛ ВА НОРМАТИВ ЁНДАШУВ, СОЦИАЛ ҚИЁФАНИНГ ИЛМИЙ НАЗАРИЙ АСОСИ СИФАТИДА. Academic Research in Educational Sciences(4), 130-141. 20.  Раҳмонов, Э. А. (2020). ЎЗБЕКИСТОН МУСТАҚИЛЛИКА ЭРИШИШ АРАФАСИДА ИЖТИМОИЙ МУАММОЛАР ВА УНИ ҲАЛ ЭТИШ ЙЎЛИДАГИ ТАРИХИЙ ОДИМЛАР (ФАРҒОНА ВОДИЙСИ МИСОЛИДА). Academic Research in Educational Sciences, (4), 142-151.21.  Нуридинов, Т. Қ. (n.d.). КАВКАЗОРТИДАН АМЕРИКА БОЗОРИГА. Academic Research in Educational Sciences, (4), 152-159.22.  Усманов, М. А. (2020). МИФОЛОГИЗАЦИЯ ВА МИФОЛОГИК ТАФАККУР ИЛМИЙ ИХТИРОЛАР АСОСИ СИФАТИДА. Academic Research in Educational Sciences(4), 160-164. 23.  Мамадалиева, Н. З. (2020). МЕТОД ЛИНЕЙНО-ЦИРКУЛЯРНЫЙ ДИХРОИЗМА ОДНОФОТОННОГО ПОГЛОЩЕНИЯ ПОЛЯРИЗОВАННОГО СВЕТА В ТЕЛЛУРЕ ДЫРОЧНОЙ ПРОВОДИМОСТИ. Academic Research in Educational Sciences, (4), 165-173.24.  Шайхисламов, Н. (2020). МАВҚЕИ ЛИНГВОКУЛТУРОЛОГИЯ ДАР СИСТЕМАИ ФАНҲО ВА ВОБАСТАГИИ ОН БО ЭТНОЛИНГВИСТИКА, СОТСИОЛИНГВИСТИКА ВА ЭТНОПСИХОЛИНГВИСТИКА. Academic Research in Educational Sciences(4), 174-183. 25.  Тилакова, М., & Қораев, С. (2020). ЎҚУВЧИЛАР КРЕАТИВЛИК ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БЎЙИЧА ТАВСИЯЛАР. Academic Research in Educational Sciences(4), 184-189. 26.  Носиров, Х. Х., & Норинов, М. У. (2020). БЛОКЛИ ТУЗИЛМА ЁРДАМИДА РАҚАМЛИ ТЕЛЕВИЗИОН ТАСВИРНИ СИҚИШ ТИЗИМЛАРИДА ТЕЛЕВИЗИОН ТАСВИРЛАРНИНГ БУЗИЛИШЛАРИ. Academic Research in Educational Sciences(4), 190-198. 27.  Saidov, I. M., Axmatqulov, U. M., & Abdullayev, B. T. (2020). OMMAVIY VA INTERNET AXBOROT RESURSLARINING YOSHLARDA VATANGA SODIQLIK TUYG’ULARINI SHAKLLANTIRISHDAGI BOG’LIQLIKLAR. Academic Research in Educational Sciences(4), 199-203. 28.  Abdalimov, A. O. (2020). CONSTRUCTION OF THE TRAINING PROCESS OF HIGHLY QUALIFIED HANDBALL PLAYERS BASED ON THE USE OF THE MEANS OF SPECIAL POWER TRAINING. Academic Research in Educational Sciences, (4), 204-212.29.  Жўраева, З. Д., & Исмоилова, Д. Д. (2020). ГРЕЧИХА НАВЛАРИНИНГ БАРГЛАРИДАГИ СУВ МИҚДОРИНИ ЭКИШ МУДДАТИ ВА СУҒОРИШ ТАРТИБИГА БОҒЛИҚЛИГИ. Academic Research in Educational Sciences(4), 213-217. 30.  Нуридинов, Т. Қ. (2020). БУХОРО ХАЛҚ СОВЕТ РЕСПУБЛИКАСИ (БХСР)НИНГ ИТАЛИЯ БИЛАН ИҚТИСОДИЙ ҲАМКОРЛИГИ. Academic Research in Educational Sciences(4), 218-224. 31.  Жўраева, З. Д. (2020). САМАРҚАНД ВИЛОЯТИ ШАРОИТИДА ЭКИЛАДИГАН ГРЕЧИХА НАВЛАРИНИНГ ФОТОСИНТЕТИК ФАОЛИЯТИ. Academic Research in Educational Sciences, (4), 225-230. 32.  Султанов, Х. Э., Марасулова, И. М., Махмудов, М. Ж., & Бахриев, И. С. (2020). НА ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ. Academic Research in Educational Sciences, (4), 231-237.33. Жуманова, Ф. У., & Жабборова, О. М. (2020). УЧИНЧИ РЕНЕССАНС ДАВРИДА БОШЛАНҒИЧ ТАЪЛИМ. Academic Research in Educational Sciences, (4), 238-243.34. Raxmonov, A. R., & Luxmanov, D. B. (2020). МAKTABLARDA TA’LIMNING IJTIMOIY SHERIKLIK MODELINI YARATISHDA KLASTER YONDASHUV. Academic Research in Educational Sciences, (4), 244-249.35. Исмайилов, А. З. (2020). ҚАДИМГИ ЎЗБЕКИСТОН ҲУДУДИДА ҲУҚУҚИЙ ДАВЛАТЧИЛИК ҒОЯЛАРИНИНГ АМАЛГА ОШИШИ. Academic Research in Educational Sciences, (4), 250-259.36. Рўзиқулов, Б. Б. (2020). ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ МАХСУС ЧИДАМЛИЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ. Academic Research in Educational Sciences, (4), 260-265.37. Хўжаев, Д. Н. (2020). АЛИШЕР НАВОИЙ ИЖОДИДА ИНСОН ВА УНГА БЎЛГАН МУҲАББАТ. Academic Research in Educational Sciences, 1( 4), 266-275.38. Файзуллаев, М. А. (2020). ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА ЕР РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ГЕОГРАФИК ХУСУСИЯТЛАРИ. Academic Research in Educational Sciences, (4), 276-279.39. Эшонқулов, М. З. (2020). ТРАНСПОРТ ВОСИТАЛАРИНИНГ ИШЛАБ-ЧИҚАРИШ ТЕХНИК БАЗА БИЛАН ТАЪМИНЛАНГАНЛИК ДАРЖАСИ ТАДҚИҚИ. Academic Research in Educational Sciences, (4), 280-289.
40. Парпиева, М. М. (2020). АХБОРОТ ВА КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ СОҲАСИДА ИННОВАЦИОН МЕНЕЖМЕНТНИ ҲОЗИРГИ ҲОЛАТИ ВА РИВОЖЛАНИШИ. Academic Research in Educational Sciences, (4), 290-299.41. Жураев, Ю. А., & Икрамов, Р. А. (2020). ФУҚАРОЛАР ЭКОЛОГИК НАЗОРАТИ: ЮРИДИК АСОСЛАРИ ВА ТУШУНЧАСИ. Academic Research in Educational Sciences, (4), 300-309.42. Сергеева, Э. С. (2020). ПРИЁМ ПОНИМАНИЯ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА. Academic Research in Educational Sciences(4), 310-314.43.  Кененбаева, А. А. (2020). РОЛЬ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА В СИСТЕМЕ ЦИФРОВОГО ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Academic Research in Educational Sciences(4), 315-320. 44.  Кененбаева, З. М. (2020). КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБУЧЕНИЕ И НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ, СВЯЗАННЫЕ С ЕГО ПОЯВЛЕНИЕМ. Academic Research in Educational Sciences(4), 321-327. 45.  Хожиева, Н. Д. (2020). МИЛЛИЙ ИКТИСОДИЁТНИНГ РАКОБАТБАРДОШЛИГИНИ ОШИРИШДА КЛАСТЕР ЁНДАШУВИ. Academic Research in Educational Sciences(4), 328-333. 46.  Ахмедова, Н., Пулатов, Ш., & Азаматов, А. (2020). ЁШ ТЕННИСЧИЛАРДА ТАНА МУВОЗАНАТИ ТУРҒУНЛИГИНИНГ ҲАРАКАТЛАНАЁТГАН ОБЪЕКТГА РЕАКЦИЯ АНИҚЛИГИНИНГ НАМОЁН ЭТИШДАГИ РОЛИ. Academic Research in Educational Sciences, (4), 334-340. 47.  Маъмуров, М. М. (2020). РУС ШАРҚШУНОСЛАРИ АСАРЛАРИДА ҚЎҚОН ХОНЛИГИ ХЎЖАЛИГИ ТАРИХИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ. Academic Research in Educational Sciences(4), 341-346. 48.  Ibragimova, S., & Ismoilova, Z. (2020). BO`LAJAK BOSHLANG`ICH SINF O`QITUVCHILARINING METODIK KOMPITENTLIGINI SHAKLLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA. Academic Research in Educational Sciences(4), 347-351. 49.  Азимов, Д. Ғ. (2020). ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИНИНГ АНЪАНАВИЙ ИЖРОЧИЛИКДА ТУТГАН ЎРНИ. Academic Research in Educational Sciences(4), 352-356. 50.  Байметов, Б., & Шарипжонов, М. (2020). ОЛИЙ ПЕДАГОГИК ТАЪЛИМДА ТАЛАБАЛАР ИЖОДИЙ ҚОБИЛИЯТЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ИНДИВИДУАЛ ТАЪЛИМ БЕРИШ МЕТОДИКАСИ (ҚАЛАМТАСВИР МИСОЛИДА). Academic Research in Educational Sciences(4), 357-363. 51.  Алимов, Б. (2020). КОМПЕТЕНЦИЯВИЙ ЁНДОШУВ ЎҚУВЧИЛАРНИНГ МАТЕМАТИК САВОДХОНЛИГИ ВА МАДАНИЯТИНИ ОШИРИШ ВОСИТАСИ СИФАТИДА. Academic Research in Educational Sciences(4), 364-372. 52.  Жабборова, О. М., & Бозоров, Н. Н. (2020). ЎҚИТИШНИНГ КЛАСТЕР УСУЛИ. Academic Research in Educational Sciences(4), 373-377. 53.  Мардонов, Ш., & Закирова, У. (2020). ДУХОВНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ НА ХУДОЖЕСТВЕННОМ НАСЛЕДИИ. Academic Research in Educational Sciences(4), 378-388. 54.  Тожибоева, Г. Р., & Бекирова, Э. Р. (2020). АКТУАЛИЗАЦИЯ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ. Academic Research in Educational Sciences(4), 389-395. 55.  Камолов, Э. Р. (2020). МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЙ В БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ ПРИ ПРИНЯТИЙ РЕШЕНИЙ С НЕЧЕТКАМИ ПАРАМЕТРАМИ. Academic Research in Educational Sciences(4), 396-403. 56.  Ибрагимов, С. И. (2020). ТАЪЛИМ ОЛУВЧИЛАРДА КРЕАТИВ ҚОБИЛИЯТЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ. Academic Research in Educational Sciences(4), 404-411. 57.  Иброимов, Ш. И. (2020). ГЕОГРАФИЯ ДАРСЛАРИДА ТАЛАБАЛАР БИЛИМИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ УСУЛЛАРИ. Academic Research in Educational Sciences(4), 412-417. 58.  Ibroimov, S. I., & Yusubaxmedov, A. A. (2020). O'ZBEKISTON HUDUDINI TIBBIY-GEOGRAFIK BAHOLASH USULLARI. Academic Research in Educational Sciences(4), 418-424. 59.  Саидмуродов, Ж. Б. (2020). ТАРИХИЙ-ФАЛСАФИЙ ЖАРАЁНДАГИ ИЖТИМОИЙ ФАЛСАФАНИНГ КОНЦЕПТУАЛ ПАРАДИГМАЛАРИ. Academic Research in Educational Sciences(4), 425-432. 60.  Абдиев, А. А., & Турсунова, М. К. (2020). ЛАЛМИКОР ЕРЛАР ТУПРОҚ-ИҚЛИМ ШАРОИТИНИ НЎХАТНИНГ ДОН ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ. Academic Research in Educational Sciences(4), 433-441. 61.  Тилакова, М. А. (2020). ТАРИХИЙ МАДАНИЙ ЁДГОРЛИКЛАРНИ ИДРОК ҚИЛИШНИ ТЕХНОЛОГИК-КОНСТРУКТИВ ЁНДАШУВЛИ КОМПОНЕНТЛАРИ. Academic Research in Educational Sciences, (4), 442-449.62.  Атажанова, Р. Р., & Атаева, Н. Р. (2020). РОЛЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВО ВСЕСТОРОННЕМ РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ. Academic Research in Educational Sciences(4), 450-454. 63.  Атақова, И. Л. (2020). РИВОЖЛАНГАН ҲУҚУҚИЙ ДАВЛАТ ВА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИНИ БАРПО ЭТИШДА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИНИНГ ЎРНИ. Academic Research in Educational Sciences(4), 455-459. 64.  Норбоева, Д. О. (2020). ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ – ДЕМОКРАТИЯ КЎЗГУСИ. Academic Research in Educational Sciences, (4), 460-467.65.  Po'latov, S. N. (2020). XIX ASR OXIRI - XX ASR BOSHLARIDA HINDISTONDAGI IJTIMOIY-SIYOSIY VAZIYAT. Academic Research in Educational Sciences(4), 468-474. 66.  Турдиқулов, У. П. (2020). ИНТЕЛЛЕКТ ВА КРЕАТИВЛИКНИНГ ЎЗАРО АЛОҚAСИ. Academic Research in Educational Sciences(4), 475-485. 67.  Иброимов, Ш. И. (2020). РЕКРЕАЦИЯ ВА ЭКОТУРИЗМ ЖИҲАТЛАРИ (САМАРҚАНД ВИЛОЯТИ) МИСОЛИДА. Academic Research in Educational Sciences(4), 486-491. 68.  Narziev, U. Z. (2020). MANTIQIY QURILMALARNI DASTURLASHDA VHDL DASTURLASH TILIDAN FOYDALANISH USULLARI. Academic Research in Educational Sciences(4), 492-497. 69.  Худайберганов, Р. Х. (2020). ТИЛ ВА КОММУНИКАЦИЯ МУТАНОСИБЛИГИНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ АСОСЛАРИ. Academic Research in Educational Sciences(4), 498-503. 70.  Шермуҳамедова, С. (2020). “ҲУМОЮН ВА АКБАР” РОМАНИДА РУҲИЯТ ТАҲЛИЛИ. Academic Research in Educational Sciences(4), 504-512. 71.  Эшназарова, М. Ю., & Настинов, С. Т. (2020). МОБИЛ ТАЬЛИМ ВА МОБИЛ ПЛАТФОРМАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОЛАРИ. Academic Research in Educational Sciences, (4), 513-518. 72.  Хўжақулова, Р. (2020). БАДИИЙ АСАР КОМПОЗИЦИЯСИДА ТУШ ЭПИЗОДИ. Academic Research in Educational Sciences(4), 519-525. 73.  Қаршиева, Д. Э. (2020). УЗЛУКСИЗ МАЛАКАВИЙ АМАЛИЁТНИ ТАШКИЛ ЭТИШ УЧУН МЕТОДИК ТАВСИЯЛАР. Academic Research in Educational Sciences(4), 526-536. 74.  Ходжамқулов, У. Н. (2020). ПЕДАГОГИК ТАЪЛИМ ИННОВАЦИОН КЛАСТЕРИ (ЎЗБЕКИСТОН ТАЪЛИМ ТИЗИМИ МИСОЛИДА). Academic Research in Educational Sciences(4), 537-547. 75. Эшназарова, М. Ю., Ҳасанов, С. С., & Жамалов, О. О. (2020). МОБИЛ ИЛОВАЛАР ЯРАТИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ИМКОНИЯТЛАРИ. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 548-55676. Абдуллаев, Ш. У., Рустамов, У. Р., & Бегзатова, Ш. П. (2020). МАГНИТ НАНОЗАРРАЛАРНИ МЕДИЦИНАДА ҚЎЛЛАШНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 557-567.77. Носирова, З. Х. (2020). ЎЗБЕКИСТОНДА ЭЛЕКТРОН ТИЖОРОТНИ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ МУАММОЛАР ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМЛАРИ. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 568-57778. Умурова, Г. (2020). ЛИРИКАДА БАДИИЙ ОЛАМ ТАЛҚИНИ. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 578-583.79. Oskanova, Z., & Botirova, S. (2020). ASARNI ESTETIK IDROK ETISH YO'LLARI. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 584-589.80. Хайтметов, Р. К. (2020). ШАРҚ ФАЛСАФАСИДА ТОЛЕРАНТЛИК МАСАЛАСИ. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 590-59781. Abdalimov, A. O. (2020). STATE AND WAYS TO SOLVE THE PROBLEM OF IMPROVING THE SPEED AND POWER QUALITIES OF ATHLETES. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 598-606.82. Xurramova, Z. E., & Maxmudova, C. I. (2020). MAKTAB O'QUVCHILARIGA TOPONIMLARNING TO'G'RI YOZILISH TARTIBLARINI O'RGATISH. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 607-61383. Nosirova, R. X. (2020). MAKTABGACHA TA'LIMDA METAKOGNITIV KO'NIKMALARNI SHAKLLANTIRUVCHI METODLARNI QO'LLASH BO'YICHA TAJRIBASINOV ISHLARINING MAZMUNI. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 614-623.84. Ochilov, F. I. (2020). “ATROFIMIZDAGI OLAM” VA “TABIATSHUNOSLIK” DARSLARINI KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV ASOSIDA TASHKIL ETISH JARAYONINI MODELLASHTIRISH. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 624-62985. Jo'rayeva, L. V., & Yeshinbetova, G. A. (2020). NOZOOGEOGRAFIK VAZIYATNI YAXSHILASHNING IJTIMOIY-IQTISODIY VA EKOLOGIK MUAMMOLARNI O’RGANISH PRINSIPLARI. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 630-638.86. Achilov, N. N., Baxriyev, I. S., & Mahmudov, M. J. (2020). MUHANDISLIK GRAFIKASIDA MULTIMEDIYANING TUTGAN O'RNI. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 639-64687. Юлдашева, Ф. Ш., & Юзбаева, К. У. (2020). БОШЛНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ЁЗУВ МАЛАКАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ УСУЛЛАРИ. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 647-65688. Shernaev, A. O. (2020). GEOGRAFIYA DARSLARINI O'QITISHDA ATLAS VA XARITALAR BILAN ISHLASH TEXNOLOGIYALARI. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 657-662.89. Ражабов, Ф. Т., & Абдимуротов, О. У. (2020). ТАБИИЙ ГЕОГРАФИЯ КУРСЛАРИДА АМАЛИЙ МАШҒУЛОТЛАРНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШДА ЯНГИ ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ УСЛУБИЁТИ. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 663-671.90. Джумабаева, С. К. (2020). ГЕОГРАФИЯ ФАНИНИ ЎҚИТИШ МЕТОДИКАСИ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА НОАНЪАНАВИЙ МЕТОДЛАРНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 672-680.91. Салохов, А. Қ. (2020). БУХОРО МАЪРИФАТПАРВАРЧИЛИГИНИНГ ТАРИХИЙ-ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 681-687.92. Madraximov, А. А. (2020). IBN SINO INSONNING JISMONIY VA RUHIY KAMOLOTI HAQIDA G'OYALARI. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 688-69293. Зокиров, У. М., & Патидинов, К. Д. (2020). УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ 7 – 8 СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ЖИСМОНИЙ РИВОЖЛАНИШИГА БОҒЛИҚЛИГИ. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 693-69794. Shamirzayeva, Z. K. (2020). ANALYZING POLITICAL LANGUAGE TOWARD COGNITIVE APPROACH. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 698-702.

.95. Primov, R. T., & Qayumov, J. S. (2020). MUSIQA O'QITUVCHISI VA UNING KASBIY MAHORATI. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 703-71296. Эшниёзов, У. А. (2020). МАЬСОФАВИЙ ТАЬЛИМ ШАКЛИДА “ЭЛEКТРОТEХНИКА” ФАНИДАН “ЯРИМ ЎТКАЗГИЧЛИ ТЎҒРИЛАГИЧЛАР” МАВЗУСИНИ “SWOT” МEТОДИ ЁРДАМИДА, ЎҚИТИШДА ИНАВАЦИОН ЁНДАШУВЛАР. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 713-72297. Ходжамқулов, У. М. (2020). ИЛМ-ФАННИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БУЮК ИПАК ЙЎЛИНИНГ АҲАМИЯТИ. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 723-73398. Мардонов, Ш., & Закирова, У. (2020). ПЕДАГОГИК ФАНЛАРНИ ЎРГАНИШ ЖАРАЁНИДА ТАЛАБАЛАРНИ МАЪНАВИЙ-ЭСТЕТИК ТАРБИЯЛАШ МАЗМУНИ. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 734-744.99. Усманов, Ф. (2020). 1920-1930 ЙИЛЛАРДА ЎЗБЕКИСТОНДА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХАЛҚ КОМИССАРЛИГИНИНГ БОЛАЛАР ҚАРОВСИЗЛИГИ МАСАЛАСИДАГИ ФАОЛИЯТИ. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 745-752.100. Allaberganov, К. (2020). HUQUQIY ONG TUSHUNCHASINI O’RGANISHNING NAZARIY JIHATLARI. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 753-757.101. Маҳкамов, У. (2020). ТАРБИЯ-ЮКСАК МАЪНАВИЯТ БЕШИГИ. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 758-764.102. Бурхонов, А. (2020). НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 765-771.103. Kutlimurodov, S., & Sapayev, V. (2020). INSON ONGI - MILLIY G'OYA TIZIMI ELEMENTI SIFATIDA. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 772-777104. Ахмедов, А. Ю. (2020). БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРДА КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИКНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК ЖИХАТЛАРИ. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 778-781105. Рахмонов, А. Р. (2020). ТАЛАБА-ЁШЛАРДА МИЛЛИЙ ИФТИХОР ТУЙҒУСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК-ПСИХОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 782-787106.O'tayev, A. Y., & Eshmanova, N. N. (2020). TА'LIM TАRАQQIYOTIDА RENАSSАNSNING O'RNI. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 788-794.107. Қурбонова, М., & Қораев, С. (2020). БОШЛАНҒИЧ ТАЪЛИМДА ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ЎҚУВ-БИЛИШ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 795-801.108.Элмурзаева, Н. Х. (2020). ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН ДАВЛАТ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИНИ ТАШКИЛ ЭТИШГА ҚЎЙИЛАДИГАН ПЕДАГОГИК ТАЛАБЛАР. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 802-812109.Адбужалилова, Ш. А. (2020). ТАЛАБАЛАР ИЛМИЙ ДУНЁҚАРАШИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 813-823110. Abdullayev, А. А. (2020). FOLK GAMES AS A MEANS OF CHILDREN'S DEVELOPMENT IN PHYSICAL EDUCATION LESSONS. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 824-830111.Abdullaeva, M. J. (2020). THE MAIN APPROACHES TO THE STUDY OF GENDER STEREOTYPES AT PRE-SCHOOL AGE. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 831-839112.Atabekov, F. O. (2020). THEORY AND METHODOLOGY FOR TEACHING VOLLEYBALL PLAYERS TO PLAY. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 840-847113.Мажидов, Н., Мажидов, Ж., & Муминов, А. (2020). ШАХСДА ИЖТИМОИЙ ФАОЛЛИКНИ ШАКЛЛАНТИРИШ УСУЛЛАРИ. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 848-854114.Abdullaeva, M. J. (2020). DEFINITION OF THE PRINCIPLES OF TRAINING OF PRESCHOOL CHILDREN. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 855-862115. Boliyeva, L. S. (2020). IMPROVE THE TRAINING FUTURE PRE-SCHOOL TEACHERS. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 863-870116. Gimazutdinov, R. G. (2020). THEORETICAL BASIS OF PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 871-876117.Juraboev, A. B. (2020). THE FORMATION OF GENERAL CULTURAL ATTITUDES TOWARDS THE ENVIRONMENT AMONG STUDENTS AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF A HEALTHY LIFESTYLE. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 877-884118.Kholmatova, S. K. (2020). DIDACTICAL PRINCIPLES OF INITIAL TEACHING IN MATHEMATICS. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 885-994119. Mahmudova, D. B. (2020). TEACHING APPLIQUE FOR OLDER PRESCHOOL CHILDREN. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 895-904120. Maripova, N. K. (2020). METHODOLOGY FOR TEACHING THE IMAGE OF A PORTRAIT OF PRESCHOOL CHILDREN. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 905-912121.Mutalova, D. A. (2020). THE VALUE OF TEACHING PRESCHOOL CHILDREN THE SIMPLEST MEASUREMENTS. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 913-922122.Narimbaeva, L. K. (2020). DEVELOPMENT OF QUESTIONS OF THE THEORY OF PRESCHOOL EDUCATION IN THE HISTORY OF FOREIGN PEDAGOGY. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 923-931123.Nosirova, R. K. (2020). METHODOLOGY FOR TEACHING OUTDOOR GAMES IN PRESCHOOL INSTITUTIONS. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 932-941124.Sanakulova, А. R. (2020). THEORY OF THE PRINCIPLES OF TRAINING OF PRESCHOOL CHILDREN. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 942-949125. Shonasirova, Z. Y. (2020). SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF ENVIRONMENTAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 950-958. 126.Тешабаева, З. С. (2020). SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF ENVIRONMENTAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 959-965127.Shonasirova, Z. Y. (2020). CREATING A GENERAL CULTURAL ATTITUDE TOWARDS THE ENVIRONMENT STUDENTS AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF HEALTHY LIFESTYLE. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 966-973128.Soatov, E. M. (2020). PSYCHOLOGICAL PROPERTIES DEVELOPMENT OF VOLITIONAL QUALITIES IN PUPILS. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 974-981129.Teshabaeva, Z. S. (2020). PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL COMPETENCE OF PRE SCHOOL TEACHER. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 982-987130. Рамонова, С. K. (2020). УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА АМАЛИЙ КОМПЕТЕНЦИЯНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕТОДИКАСИ. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 988-998131.Ражабова, И. Т. (2020). ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЛАГОЛОВ, ВЫРАЖАЮЩИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА С УЧАЩИМИСЯ С УЗБЕКСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 999-1005132. Тўрақулов, Б. Н., & Буханова, М. Б. (2020). ЭМОЦИОНАЛ ИНТЕЛЛЕКТ ТУШУНЧАСИНИНГ ОИЛАВИЙ МУНОСАБАТЛАРДА ЎЗИГА ХОСЛИГИ. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 1006-1014. 133. Temurov, R. T. (2020). SPORTCHILARNING SPORT FAOLIYATIGA MOSLASHUVI IJTIMOIY PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 1015-1022. 134. Маликзода, A. A. (2020). ТАЛАБЛАРНИНГ КРЕАТИВЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ФАОЛИЯТ ВА ТАСАВВУР ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ЎРНИ. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 1023-1029 135. Шакирова, Р. Р. (2020). КАТЕГОРИЯ ОДУШЕВЛЕННОСТИ-НЕОДУШЕВЛЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 1030-1043. 136. Дилшатович, Б. Б. (2020). ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 1044-1050 137. Tavaldieva, G. N. (2020). SHUKUR XOLMIRZAYEV HIKOYALARIDA TABIAT VA INSON MUNOSABATLARINING BADIIY TALQINI. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 1051-1059. 138.  Gaibnazarov, S. (2020). KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH TUSHUNCHASINI O’RGANISHNING NAZARIY MASALALARI. Academic Research in Educational Sciences1(4), 1060-1064.